معاون آموزش و پژوهش : دکتر حسنعلی نوروزی


شرح وظایف معاون آموزش و پژوهش
1) برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روش‌‌های اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده و شرکت در جلسات آن؛
2) نظارت بر اجرای برنامه‌‌‌های آموزشی و پژوهشی، آموزش‌‌‌های آزاد، مجازی، گروه‌ها و کوشش در جهت حل مسائل فراروی آنها؛
3) اجرای آئین نامه‌‌ها و مقررات آموزشی و پژوهشی مصوب؛
4) تهیه و تنظیم سیاست‌‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده؛
5) نظارت بر کلیه فعالیت‌‌‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع مختلف؛
6) رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی؛
7) ارزشیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی سالیانه اعضای هیأت علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها؛
8) مشارکت و هماهنگی لازم با ستاد در زمینه ارزشیابی فعالیت‌‌‌های آموزشی و پژوهشی و ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی سالانه دانشکده؛
9) نظارت بر حسن اجرای دوره‌‌‌های آزاد و کوتاه مدت آموزشی، آزمون‌‌‌های دوره‌‌‌های تحصیلات تکمیلی و ... با هماهنگی مدیران ذیربط سازمان مرکزی دانشگاه؛
10) ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل‌‌‌های آموزشی مصوب؛
11) نظارت بر اجرای آزمون‌‌‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری؛
12) شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و ... دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده؛
13) تهیه برنامه آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌‌ها در قالب برنامه‌‌‌های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورا‌‌های دانشکده؛
14) همکاری در ارائه خدمات علمی فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینار‌‌ها و کنفرانس‌‌های علمی و اجرای کلیه امور قرارداد‌‌های تحقیقاتی و خدماتی با دانشگاه و سایرموسسات؛
15) برنامه ریزی جهت استفاده اعضاء هیات علمی از فرصت‌‌‌های مطالعاتی داخل و خارجی برابر ضوابط مصوب؛
16) هدایت، هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشکده؛