معاونت اداری و مالی و دانشجویی

 •  

  معاون اداری مالی و دانشجویی : دکتر حسین مقدس

  شرح وظایف
  1) اجرای قوانین ، آئین نامه‌‌‌های اداری و استخدامی صادره از ستاد؛
  2) اجرای امور مربوط به ادارات کارگزینی دبیرخانه و اداره حفاظت فیزیکی؛
  3) رسیدگی و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلی و اداری واصله از سایر بخش‌‌ها و کارشناسان؛
  4) ارائه پیشنهاد‌‌های لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها؛
  5) شرکت درجلسات متشکله حوزه معاونت اداری و مالی مدیران، شورا دانشگاه و...؛
  6) تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد و نظارت بر استخدام کارکنان جدید از طریق پیشنهاد به ستاد و هیات اجرایی جذب منابع انسانی؛
  7) انجام اجرای امور مختلف رفاهی کارکنان دانشکده و تهیه و تنظیم طرح‌‌‌های مربوطه ؛
  8) برآورد میزان ملزومات و ابزار لازم کار اداری و نظارت بر توزیع آن‌ها ؛
  9) نظارت بر کیفیت اجرا و اطلاع رسانی مربوط به امور ارتقاء شغلی کارکنان ، پرداخت فوق العاده‌‌ها ، اضافه کاری و کسرکار و غیره؛
  10) مشاوره، اجرا، نظارت، پشتیبانی و مدیریت پروژه‌‌‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌‌های اطلاعات مدیریت در سطح دانشکده؛
  11) مشاوره و پشتیبانی امور سخت افزاری و نرم افزار‌‌های کاربردی دانشکده؛
  12) پشتیبانی فنی امور مرتبط با آموزش‌‌های الکترونیکی؛
  13) همکاری با طرح‌‌های پژوهشی حوزه IT و همایش‌‌های دانشکده؛
  14) مشاوره فنی با مراکز فناوری اطلاعات استان و کشور؛
  15) انجام فعالیت‌‌‌های لازم از قبیل همکاری و هماهنگی در خصوص شورا‌‌های مرتبط با این حوزه (انفورماتیک، اداری مالی و..)؛
  16) ارائه پیشنهاد به منظور سیاست گذاری و تعیین سطوح دسترسی تولید آمار و اطلاعات و تحلیل آن در سطح دانشکده؛
  17) تهیه کلیه گزارش‌‌‌های آماری (مربوط به اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان) دانشکده؛
  18) نظارت بر امور حفاظت فیزیکی و خدمات عمومی کارکنان دانشکده؛
  19) نظارت براجرای دقیق نرم افزار‌‌های موجود و بهرهمندی از تمامی ظرفیت‌‌های سامانه‌ها (اتوماسیون، گلستان، پارس آذرخش و...)؛
  20) انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.

منو کنار

 • منو کنار
ملایر ، شهرک ولی عصر (عج) ، میدان قائم ، بلوار فاطمیه صندوق پستی: 39433 - 65713 تلفن: 33338301 - ۰81
ملایر ، شهرک ولی عصر (عج) ، میدان قائم ، بلوار فاطمیه صندوق پستی: 39433 - 65713 تلفن: 33338301 - 081
{rsform 72}
يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨