نام نام خانوادگی: حسنعلی نوروزی

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده علوم قرآنی ملایر

روزمه استاد

 

نام نام خانوادگی: جواد کارخانه

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده علوم قرآنی ملایر

روزمه استاد

 

نام نام خانوادگی: سید کریک خوب بین خوش نظر

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده علوم قرآنی ملایر

روزمه استاد

 

نام نام خانوادگی: حسین مقدس

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده علوم قرآنی ملایر

روزمه استاد