کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی دانشجویی : سرکار خانم فروزان کردی وند


کارشناس امور فرهنگی دانشجویی و امور خوابگاه برادران : جناب آقای احمدرضا نوروزی

 

شرح وظایف کارشناس دانشجویی
1) اجرای برنامه‌ها و عملیات مصوب ابلاغی در خصوص فعالیت‌های پرسنل تحت نظر از قبیل طرح سالیانه اسکان دانشجویان ، بیمه، تغذیه، تربیت بدنی ، وام‌های دانشجویی و اموربهداشتی و مشاورهای؛
2) حراست فضا‌های دانشجویی و ارائه گزارش‌‌های مربوطه (خوابگاهها، کارگاهها، کتابخانه و...)؛
3) بررسی مشکلات و مسائل دانشجویی و برنامه ریزی به منظور حل ان‌ها و ارائه پیشنهاد‌ها به مراجع مربوط؛
4) اجرای برنامه‌‌های لازم به منظور ساماندهی امور رفاهی، تغذیه، تربیت بدنی و امور خوابگاه‌‌های دانشجویی و نظارت بر آن با بهره گیری از سامانه‌‌های الکترونیکی به روز و کارآمد؛
5) پاسخ به استعلامات کتبی دانشجویان مرتبط با حوزه معاونت دانشجویی از داخل و خارج دانشگاه و صدور معرفی نامه برای دانشجویان متقاضی خوابگاه ؛
6) مشارکت در اجرای برنامه‌‌های فرهنگی، ورزشی و فعالیت‌های فوق برنامه در خوابگاه‌های دانشجویی؛
7) رسیدگی به بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط خوابگاه‌های دانشجویی؛