تصاویر

نام و نام خانوادگی

مدرک

لینک معرفی

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسنعلی نوروزی آزارکی

سطح چهار تفسیر و علوم قرآنی

مشاهده صفحه معرفی و رزومه


حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسین مقدس

سطح چهار فقه و اصول

مشاهده صفحه معرفی و رزومه


جناب آقای دکتر جواد کارخانه

دکتری ادبیات عرب

مشاهده صفحه معرفی ورزومه